Website ProCollecta

Onderhavige gebruikersvoorwaarden regelen het gebruik van ons verkoopplatform tussen ProCollecta en de gebruikers ervan.
De gebruiker van ons Online-verkoopplatform  stemmen ermee in dat zij hun rechten en  plichten kennen i.v.m. het gebruik van dit platform.

 1. Rechtsvorm

  VOF ProCollecta

 2. Zetel

          2560 Kessel, Merelstraat 8, België

 3. Contacteer ons

  info@procollecta.com

  webmaster@procollecta.com

 4. Ondernemingsnummer

  KBO-nummer: 0731716629

 5. Doel

  Het doel van de vennootschap bestaat in:

  • het veilen van verzamelobjecten allerhande
  • het aanbieden van diensten door VOF ProCollecta

  ProCollecta biedt uitsluitend diensten aan inzake  functies, aard en vorm van de website

 6. Wijze van betaling

  Het bedrag dat de koper dient te betalen aan de verkoper wordt via ProCollecta op een Escrow (geblokkeerde rekening) gestort. Deze geblokkeerde bankrekening wordt aangehouden bij een neutraal en financieel betrouwbare derde, de escrow agent;https://nl.wikipedia.org/wiki/Escrow_agent

  De escrow agent betaalt het ontvangen bedrag pas uit als de verkoper aan al zijn verplichtingen jegens ProCollecta en de koper heeft voldaan.

 7. De totale prijs van de goederen
  • VERKOPERSVOORWAARDEN:
   1. Registratie als verkoper: u heeft een Verkopersaccount nodig

    U dient zich te registreren als een particulier of als een professioneel verkoper.

    Als professionele verkoper verschijnt er een pictogram naast uw gebruikersnaam bij de kavels die u aanbiedt. Om verkopen te kunnen uitvoeren of betalingen te kunnen ontvangen, heeft onze betalingsprovider mogelijk aanvullende identificatiegegevens nodig zoals uw bankrekeningnummer, gegevens Kamer van Koophandel en BTW-identificatie…

    Om als professioneel verkoper in aanmerking  te komen, bent u verplicht om een geldig BTW-nummer op te geven.

   2. Herroepingsrecht

    Als professioneel verkoper dient u zich te houden aan het herroepingsrecht van de EU;

    d.w.z. dat de kopers in de Europese Economische ruimte (EER) het recht hebben op een herroepingsrecht met een bedenktijd van 14 dagen.  (zie modelformulier voor herroeping)

                          https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

   3. Aanbieden van de kavels

    Zodra u als verkoper geregistreerd bent, kunt u kavels voor de veiling aanbieden.

    Wanneer u een kavel aanbiedt, moet u een duidelijke en uitgebreide beschrijving van uw kavel opgeven met een minimale informatie van:

    • een correcte en nauwkeurige beschrijving (inclusief eventuele tekortkomingen) van het kavel.
    • één of meerdere duidelijke foto’s die de staat van het kavel nauwkeurig weergeven.
    • de startprijs (indien van toepassing):  dit is de minimale verkoopprijs, afhankelijk van de waarde van het kavel die bepaald wordt door de verkoper.
    • een opgave van de verzendkosten

    De startprijs van een kavel zal minimaal 5 € bedragen. Het aanbod van een kavel onder een waarde van 5€ wordt niet aanvaard.

   4. Verkoop van het kavel – commissie

    De verkoper betaalt aan ProCollecta een commissie van 11,50% op het uiteindelijk weerhouden bod. Nadat de koper de koopsom, de koperscommissie en de eventuele transportkosten aan ProCollecta heeft betaald en de verkoper het kavel naar de koper heeft verzonden, zal de betaling van de koopsom (na aftrek van de verkoperscommissie) aan de verkoper worden overgemaakt.

    Bij het sluiten van de Online- veiling wordt automatisch een verkoopcontract afgesloten met de hoogste bieder, behoudens wanneer de door de verkoper ingestelde minimumprijs niet werd bereikt.

    Zodra het kavel verkocht is, wordt aan de koper gevraagd om de koopsom, incl. koperscommissie en eventuele transportkosten aan ProCollecta te betalen. Zodra deze betaald heeft, wordt de verkoper verwittigd zodat deze het kavel aan de koper kan bezorgen of een regeling treffen voor de ophaling ervan. De levering van het kavel dient binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betalingsbevestiging te gebeuren.

    De verkoper is verantwoordelijk voor het verzenden van het kavel naar de koper. Om het risico van beschadiging en/of verlies te vermijden, moeten de kavels met “track en trace” worden verzonden en wordt aangeraden deze aangetekend te verzenden.

    Echter kan een betaling worden opgeschort wanneer de koper aan ProCollecta een geschil heeft gemeld van bv. schade aan het kavel of geen conformiteit met het beschreven kavel. Het niet nakomen van uw verplichtingen jegens de koper geeft deze het recht om het verkoopcontract te ontbinden. Dit houdt in dat de daaruit voortvloeiende schade jegens de koper dient terugbetaald te worden, inclusief de ontvangen koopsom.

    De verkoper stemt ermee in dat een transactie, na het sturen van meerdere betalingsherinneringen, geannuleerd wordt bij niet-betaling door de koper. Dit kavel kan dan, na het annuleren van de transactie, opnieuw ter verkoop worden aangeboden.

    De betalingsdienst van onze Online-verkopen wordt geleverd door de betalingprovider MOLLIE. Mollie ondersteunt  alle bekende betaalmethodes. Door te verkopen op ProCollecta gaat u ermee akkoord de relevante voorwaarden van Mollie na te leven.

  •  KOPERSVOORWAARDEN
   1. Verkoopcontract

    een lid dat aan het einde van de Online-veiling het hoogste bod heeft , verbindt er zich toe om het uitgebrachte bod na te leven en de verkoopsvoorwaarden (beschrijving, foto’s, betaalwijze, leveringswijze en kosten…) te aanvaarden.

    Minimumprijs: Indien de verkoper een minimumprijs heeft ingesteld en uw bod is lager dan deze minimumprijs, wordt er geen verkoopcontract afgesloten.

    Bij het afsluiten van het verkoopcontract betaalt de koper een commissie van 8,50% op het uiteindelijk weerhouden bod.

   2. Annulering van de overeenkomst
    • indien de verkoper na het afsluiten van de verkoop de betalingsvoorwaarden of  de verzendkosten zou wijzigen.
    • indien de verkoper, zonder opgave van een geldige reden, weigert om het product te verkopen of te leveren
    • indien de verkoper het product binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betalingsbevestiging zijn product niet heeft geleverd
    • indien het kavel te wensen overlaat( beschadigd of niet overeenkomend met de beschrijving)  en de verkoper is een particulier, kan alleen een terugbetaling geëist worden als de verkoper een duidelijke fout heeft gemaakt in de beschrijving van het kavel
    • indien het kavel te wensen overlaat (beschadigd of niet overeenkomend met de beschrijving) en de verkoper is een professionele verkoper , heeft de koper 14 wettelijke dagen vanaf de ontvangst van het kavel om dit terug te zenden en een terugbetaling van het kavel te vragen

    Professionele verkopers moeten zich aan de geldende wetgeving houden. De hiernavolgende website kan u nuttige informatie verstrekken: http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index nl.htm

    (klik op o.a. Consumenten – Oneerlijke behandeling)

   3. Betaling van de kavels

    Zodra de verkoop-/aankoopovereenkomst is afgesloten tussen de hoogste bieder (koper) en de verkoper wordt aan de koper gevraagd om de koopsom plus de koperscommissie en eventuele transportkosten aan ProCollecta te betalen.

   4. Afsluiting van de verkoop en levering

    Bij correcte betaling aan ProCollecta door de koper, verstrekt ProCollecta  de gegevens van de koper aan de verkoper zodat deze het gekochte kavel naar het correcte adres van de koper kan versturen of een regeling treffen voor de afhaling van het kavel. De levering van het kavel dient binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betalingsbevestiging te gebeuren.

    De koper dient ervoor te zorgen dat zijn adres correct is voor levering.

    Bij problemen dient er drie (3) dagen na de levering contact te worden opgenomen met ProCollecta om ons te informeren over eventuele problemen met betrekking tot het kavel.

    Na deze periode van drie (3) dagen verloopt de acceptatie van de klacht en zal de verkoper de betaling ontvangen.

    De betalingsdienst van onze Online-verkopen wordt geleverd door de betalingsprovider          MOLLIE. Mollie ondersteunt  alle bekende betaalmethodes. Door te verkopen op ProCollecta gaat u ermee akkoord de relevante voorwaarden van Mollie na te leven.